AS-TEKS  b?lgesinde ve t?m ?lkede i? elbiseleri sekt?r?n?n bilinen, duayen ismi Ahmet Sobac??n?n isim ve soyisminin ba? harflerinden olu?an ?AS? ismini ge?mi?ine bir sayg? olarak alm??; b?y?k ??nar?n g?lgesinde yeti?en k?kleri sa?lam ve i?inde uzman bir tekstil firmas?d?r. 40 y?ll?k tecr?beyi aktif ?al??ma enerjisine d?n??t?ren ikinci ku?ak temsilci ise ?brahim Sobac??d?r.

AS-TEKS  uzman ekibiyle, s?rekli yeni modeller ve personellerin ihtiyac?na uygun tasar?mlar haz?rlayarak i? elbiseleri konusunda sekt?r?n talebi olan t?m ?r?nleri m??terilerine zevkle sunar. Kaliteli ?retim, uygun fiyat ve ilkeli hizmet bizim i?in slogan de?il i? yapma bi?imidir.

AS-TEKS  t?m fabrika i??ilerinin, at?lye ve tezgah ustalar?n?n, belediye i??ilerinin, tar?m ve orman i??ilerinin, telekom altyap? ekiplerinin,  restaurant ve kafe ?al??anlar?n?n, otel g?revlilerinin, hastane medikal ?al??anlar?n?n, ??retmen ve ??rencilerin, ?zel g?venlik personellerinin vb. ?al??ma k?yafetlerini ?retmektedir. ?r?nlerimizin rahatl??? ve sa?laml???yla emek?i karde?lerimizin, fiyat? ve uzun ?m?rl? olu?u ile i?verenlerin yan?nday?z.  

AS-TEKS  sekt?r?nde her zaman ?nc? ve lider firma olmu?tur. ?retilen bir?ok yeni model ile sekt?re kar??l?ks?z faydalar sa?lanm??t?r. Firmam?z sekt?r?ndeki di?er firmalara her zaman ?Nezaketten yoksun rekabet olmaz? anlay??? ile yakla?m??t?r.

AS-TEKS  b?nyesinde ?zlem ?? Elbiseleri, SBC Safety Work Wear, SBC ?zel G?venlik, SBC Mutfak markalar?n? bulundurur.

AS-TEKS ekibi 40 y?ll?k yolculu?una bug?n ilk g?nm?? gibi heyecanla devam ediyor. Ve her yeni g?n bize yeni tecr?beler kazand?r?yor.